Bestuur

Voorzitter

Arie Booman

janybooman@hotmail.com

Clubsecretaris

Ronny Cloots

ronny.cloots@telenet.be


Penningmeester

Wout den Daas

wonk@ziggo.nl

Secretaris KNBB/Materiaalmeester

Philippe de Commines

philippe.de.commines@telenet.be


Wedstrijdleider/Webmaster

Johan Pelkmans

johan.pelkmans@telenet.be

KNBB en BBWH zaken

Jean Mailleur

jean.mailleur1@gmail.comStatuut artikel 8

Artikel 8.  Het bestuur

  1. Het bestuur bestaat uit ten minste vijf meerderjarige personen. De Algemene Vergadering bepaalt het aantal bestuursleden;
  2. De leden van het bestuur worden door de Algemene Vergadering uit de leden benoemd. De voorzitter wordt in functie kandidaat gesteld en benoemd. De overige functies worden door de leden van het bestuur onderling verdeeld;
  3. De leden van het bestuur worden benoemd voor een periode van drie jaren en kunnen onbeperkt voor eenzelfde periode worden herbenoemd;
  4. Bestuursleden treden in functie de dag na hun benoeming in de jaarlijkse Algemene Vergadering en treden af aan het eind van de dag van de Algemene Vergadering waarin de duur van hun benoeming eindigt of waarin zij aftreden;
  5. In een tussentijdse vacature wordt zo mogelijk op de eerstvolgende Algemene Vergadering voorzien;
  6. Het bestuur verdeelt de functies en stelt de taken van ieder bestuurslid vast waarvan mededeling wordt gedaan aan de leden. Ieder bestuurslid is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke vervulling van zijn taak;
  7. Een lid van het bestuur kan, ook al is hij voor bepaalde tijd benoemd, te allen tijde door de Algemene Vergadering, met twee derden van de uitgebrachte stemmen worden ontslagen of geschorst. Een schorsing kan worden opgelegd voor ten hoogste drie maanden. Behalve wanneer de schorsing eindigt door een besluit tot ontslag of bedanken, eindigt de schorsing door tijdsverloop of eerder door een besluit tot opheffing van de schorsing. De Algemene Vergadering neemt haar besluit niet eerder dan nadat het desbetreffende bestuurslid door de Algemene Vergadering is gehoord, althans daartoe in de gelegenheid is gesteld;
  8. Het lidmaatschap van het bestuur eindigt door overlijden, ontslag, bedanken, door het verstrijken van de duur van de (her)benoeming en wanneer het lidmaatschap van de vereniging eindigt. Voorts eindigt het lidmaatschap van het bestuur indien het bestuurslid wordt benoemd in een functie die onverenigbaar is met het lidmaatschap van het bestuur;

Verslagen wedstrijdleiding