Algemene vergadering

De leden van de vereniging vormen de Algemene Vergadering.

De Algemene Vergadering kiest uit zijn leden een Raad van Bestuur.

Ieder aangesloten lid dat zijn contributie heeft bepaald heeft één stem.
De Algemene Vergadering kan rechtsgeldig stemmen indien er een eenvoudige meerderheid (de helft plus één) van de leden aanwezig  is.

Ieder lid dat niet aanwezig kan zijn, mag een medelid een schriftelijk mandaat geven om op die manier zijn stem uit te brengen.
Ieder aanwezig lid kan slechts één mandaat vertegenwoordigen.
Stemmingen worden mondeling gehouden tenzij er een verzoek van één van de leden volgt om een schriftelijke, confidentiële, stemming te houden.

Stemmingen gebeuren bij gewone meerderheid; blanco stemmen worden niet meegeteld in de stemming.

De Algemene Vergadering wordt tenminste één keer per jaar bijeengeroepen door de Raad van Bestuur op een datum en locatie die de Raad van Bestuur bepaalt.

De Leden van de Algemene Vergadering worden tenminste 14 dagen voor de Algemene Vergadering uitgenodigd, per mail (of anderszins voor diegenen die geen mailaccount hebben)

De Algemene Vergadering kan op verzoek van tenminste één derde van de leden worden bijeengeroepen.
De Algemene Vergadering kan, bij eenvoudige meerderheid van stemmen, overgaan tot de wijziging van de statuten.